Słowniczek

ACER
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powołana do życia Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 713/2009 z 13 lipca 2009 roku


AIT
wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym; wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW


ATC allocation metod
metoda wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych na granicy między systemami lub strefami, w której handlowe wielkości mocy przesyłowej oferowane są na bazie uzgodnień dokonanych między operatorami dwóch sąsiadujących stref cenowych w okresie przed alokowaniem mocy (tj. przed aukcją mocy), biorąc pod uwagę fizyczne właściwości tych stref oraz z uwzględnieniem ograniczeń sieciowych i spodziewanego zapotrzebowania na handlowe zdolności przesyłu 

Białe certyfikaty
świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej


CACM
Capacity Allocation and Congestion Management


CEE
region Europy Środkowej i Wschodniej


CJI
Centralna Jednostka Inwestycyjna


CERT PSE
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE


CORE
region powstały z połączenia regionów CEE i CWE


CORE CCR
Core Capacity Calculation Region


CWE
region Europy Centralno-Zachodniej


Dzień sporządzenia sprawozdania, przez który należy rozumieć Raport wpływu PSE
6 grudnia 2018 r.


ENS
wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony w MWh na rok, stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw


ENTSO-E
Europejska Organizacja Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej


EV
pojazdy elektryczne (electric vehicles)


FBA
Flow-Based Allocation

FBA MC
Flow-Based Market Coupling 


GK PSE
Grupa Kapitałowa PSE


Główna lokalizacja organizacji
siedziba w Konstancinie-Jeziornie


GRI Standards
Global Reporting Initiative Standards


HSEQ
Health and Safety, Environment and Quality


50Hertz
Niemiecki Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego


IEC
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (od ang. International Electrotechnical Commission)


IK
infrastruktura krytyczna


IoT
Internet of Things


IP DSR
Interwencyjny Program DSR


IRiESP
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej


ICT
Information Communication Technology


IT
Information Technology


JWCD
Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane


KE
Komisja Europejska


KSE
krajowy system elektroenergetyczny, zwany również systemem elektroenergetycznym


Komitologia
proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktów wykonawczych do aktów prawnych przyjętych uprzednio przez Radę Europejską. Podczas wykonywania tych kompetencji, Komisja jest wspierana przez komitety składające się z ekspertów państw członkowskich, na których czele stoi przedstawiciel komisji


Kooptymalizacja
jednoczesny zakup energii oraz rezerw


Lokalizacje ZKO PSE
lokalizacje zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu oraz w Bydgoszczy


LitPol
połączenie Polska-Litwa


MW
megawat


NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


nJWCD
jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą dysponowaną centralnie


NN
najwyższe napięcia


nN
niskie napięcia


ODM
Obszarowa Dyspozycja Mocy


ORed
obiekty redukcji


ORM
Operacyjna Rezerwa Mocy


OSD
operator systemu dystrybucyjnego


OSP
operator systemu przesyłowego, zwany również: operatorem


OT
Operational Technology


OZE
odnawialne źródła energii


PEC
Prosumencka Chmura Energii (Prosumer Energy Cloud)


PEM
pole elektromagnetyczne


PZI
Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE

Redispatching
środek uruchamiany przez jednego lub kilku operatorów systemów poprzez zmianę schematu wytwarzania lub obciążenia w celu zmiany fizycznych przepływów w ramach systemu przesyłowego oraz zmniejszenia ograniczeń fizycznych

RCM
Reliability Centered Maintenance


RCN
Regionalne Centrum Nadzoru

RDB
rynek dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market)


RDN
rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)


RM
rynek mocy


ROC
regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)

RSCI
regionalne centra koordynacji i nadzoru (ang. Regional Security Coordination Initiatives)


SE
Stacja elektroenergetyczna


SN
średnie napięcia


Spółka
PSE


SwePol
połączenie Polska-Szwecja


TSCNET
spółka TSCNET Services GmbH, której działalność obejmuje usługi wsparcia technicznego operatorów systemów przesyłowych w procesach planowania operacyjnego oraz wsparcia przy realizacji zadań koncepcyjnych prowadzonych w ramach inicjatywy regionalnej TSO Security Cooperation. Udziałowcami TSCNET Services jest kilkunastu europejskich operatorów systemów przesyłowych


TSC
Transmission System Operators Security Cooperation; inicjatywa powołana w grudniu 2008 r. mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej poprzez zintensyfikowanie współpracy międzyoperatorskiej


TSO
właściciel systemów technicznych


UE
Unia Europejska


URE
Urząd Regulacji Energetyki


WN
wysokie napięcia


WCD
wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej


XBR
dwustronny redispatching

ZKO
zamiejscowe komórki organizacyjne jednostek PSE oraz zamiejscowe stanowiska pracy jednostek PSE w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?